Valberedningens förslag inför årsstämman 2024-05-22

Valberedningens arbete
I valberedningen har ingått Peter Backlund (sammankallande) 
Ronja Runnström Brandt och Felicia Videll, De utsågs på stämman 2023. 

Valberedningen har träffat styrelsen vid ett tillfälle och diskuterat hur arbetet förlöpt under året. 

För att få in nya i styrelsen har anslag satts upp i samtliga trappuppgångar, dessutom har tips från medlemmar i föreningen varit vägledande. 

Valberedningen har också tillsammans med ordförande träffat de två kandidater som nu föreslås sitta i styrelsen vid ett särskilt tillfälle.

Förslag till mötespresidium på årsstämman:
Ordförande:                Urban Rybrink
Sekreterare:                John Göthner

Förslag till justerare på årsstämman (2 personer):
Väljs bland närvarande på årsstämman

Förslag Arvode:
Valberedningens förslag till arvode för styrelsens ledamöter och suppleanter är 2 prisbasbelopp (57.300 kr) exklusive sociala avgifter, dvs 114.600 kr att fritt fördelas inom styrelsen. 
Arvodet ska gälla från ordinarie stämma våren 2024 till ordinarie stämma 2025.

Valberedningens förslag till arvode för föreningens revisorer är att det fastställs enligt revisorernas taxa. 

Förslag till styrelse:
Ordförande               Linnea Tirmén              omval
Ledamot                    Kenneth Göth               omval
Ledamot                    Leonard Kihlgren         omval
Ledamot                    Ulf Lingonblad             nyval, tidigare suppleant
Ledamot                    Jim Nordström             omval
Suppleant                  Maria Cotela Dalmau   nyval 
Suppleant                  Marcus Philip              nyval

Valberedningen föreslår att styrelsen själva utser sekreterare för föreningen

Lämna ett svar