Ordinarie föreningsstämma 2020

Härmed vill styrelsen för Brf Årstaliden informera om att ordinarie föreningsstämma kommer hållas torsdagen den 14 maj 2020 kl 19:00. Formell kallelse med dagordning kommer att meddelas senast 4 veckor före ordinarie stämma.

Enligt stadgarna skall eventuella motioner till stämman lämnas i så god tid att dessa kan tas upp i kallelsen till stämman. 

Motioner till ordinarie stämma ska innehålla frågor som är av allmänt intresse och av större betydelse för föreningen. Vidare ska motionen vara utformad med ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas. 

1. Rubrik Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om 

2. Vad vill du att föreningen ska göra Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet. 

3. Syfte (motivering) Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör 

4. Att-satser Jag/ vi föreslår därför föreningsstämman besluta att:… 

5. Avslutning Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn. 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 2 mars 2020. 

Motioner mailas till: brfarstaliden@gmail.com, alternativt läggs direkt i föreningens postfack på Bränningevägen 32.

Övriga förslag från medlemmarna tas emot när som helst under året av styrelsen. Sådana förslag kan styrelsen antingen behandla och fatta beslut om på ett styrelsemöte eller göra bedömningen att de ska hänskjutas till föreningsstämman för beslut.  

Hälsningar från styrelsen Brf Årstaliden
För ett tryggt och trivsamt boende

Lämna ett svar