Kallelse till ordinarie föreningsstämma 24 maj 2023

Varmt välkomna till ordinarie föreningsstämma 2023! Stämman kommer hållas onsdagen den 24 maj 2023 kl 19:00, på innergården mellan de gröna husen. Ingen föranmälan krävs. Årsredovisning finns här samt som blädderex vid brevlådorna på Bränningevägen 32.


Dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
  (röstlängd).
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörig har skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande förlust enligt
  fastställd balansräkning
 12. Beslut om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Ev. val av valberedning
 16. Behandling av inkommen motion, enligt bilaga. Inga inkomna motioner.
 17. Stämmans avslutning

  Efter stämman ges tillfälle till övriga frågor. Glöm inte att ta med legitimation inför rösträkningen.

Valberedningens förslag

Valberedningens arbete
I valberedningen har ingått Ia Johansson, sammankallande och Peter Backlund. De utsågs på stämman 2022. Valberedningen har träffat styrelsen vid ett tillfälle och diskuterat hur arbetet förlöpt under året. För att få in nya i styrelsen har anslag satts upp i samtliga trappuppgångar, men också personliga kontakter har varit en väg framåt i arbetet. Ia flyttade från föreningen i slutet på mars -23, varvid Peter själv slutfört arbetet.


Förslag till mötespresidium på årsstämman:
Ordförande: Magnus Falk
Sekreterare: John Göthner
Förslag till justerare på årsstämman (2 personer): Väljs bland närvarande på
årsstämman.
Förslag Arvode:
Valberedningens förslag till arvode för styrelsens ledamöter och suppleanter är 2 prisbasbelopp (52.500 kr) exklusive sociala avgifter, dvs 105.000 kr, att fritt fördelas inom styrelsen. Arvodet ska gälla från ordinarie stämma våren 2023 till ordinarie stämma 2024.
Förslag revisor:
Valberedningens förslag till revisor är Petter Kindlund, auktoriserad revisor, Certe Revision. Valberedningens förslag till arvode för föreningens revisorer är att det fastställs enligt revisorernas taxa. (Offert 30 000 kronor plus moms)
Förslag till styrelse:
Ledamot Linnea Tirmén omval
Ledamot John Göthner nyval (tidigare suppleant)
Ledamot Kenneth Göth omval
Ledamot Leonard Kihlgren omval
Ledamot Jim Nordström omval
Suppleant Rune Hultén nyval (tidigare ledamot)
Suppleant Ulf Lingonblad nyval

Varmt välkomna!

Lämna ett svar